De vereniging

De vereniging heeft als basis haar leden. Daarnaast zou de vereniging zonder haar vrijwilligers weinig activiteiten voor mensen met hiv neer kunnen zetten. Zij zijn dan ook de kurk waarop de vereniging drijft. Voor de dagelijkse gang van zaken, belangenbehartiging, informatievoorziening en de ondersteuning van de vrijwilligers zijn het bestuur en het landelijk bureau verantwoordelijk.Tijdens de Algemene Leden Vergadering legt het bestuur verantwoording af.

Contactgegevens

Postadres: Postbus 15847 1001 NH Amsterdam
Bezoekadres: Eerste Helmersstraat 17 - A3, 1054 CX, Amsterdam
Tel: 020 - 616 01 60
ING: 276979
IBAN: NL31INGB0000276979
KvK: 40535421
RSIN: 007884874
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Servicepunt voor vragen over leven met hiv tel: 020 - 689 25 77 - ma, di, do van 14.00 - 22.00 uur e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het bestuur

De Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemt een bestuurslid voor een periode van drie jaar, welke maximaal eenmaal met een zelfde periode door de ALV verlengd kan worden. Het Algemeen Bestuur vergadert maandelijks; deze vergaderingen zijn op verzoek bij te wonen. Het Dagelijks Bestuur is een afvaardiging van het Algemeen Bestuur.

Het landelijk bureau

Het landelijk bureau heeft een algemeen directeur en er zijn stafmedewerkers voor: (digitale) informatievoorziening, belangenbehartiging, medische zaken en zorg, vrijwilligersbeleid/ondersteuning, onderling contact en ondersteuning en voor specifieke projecten. De stafmedewerkers worden ondersteund door het secretariaat en vrijwilligers.

samenwerking

Tussen het bestuur en de medewerkers van het landeijjk bureau bestaat een sterke samenwerking. Individuele bestuursleden zijn op basis van hun portefeuille verbonden met een medewerker. In de praktijk is het landelijk bureau het aanspreekpunt in het algemeen. Het Servicepunt is de plek waar vragen over hiv en leven met hiv, activiteiten of voorlichting kunnen worden voorgelegd.

De Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging. De ALV komt per bestuursbesluit (minimaal) twee keer per jaar bijeen of zoveel vaker als de leden dit noodzakelijk achten (met inachtneming van hetgeen hierover in de pdf statuten (4.03 MB) is bepaald). Het Algemeen Bestuur nodigt haar leden van harte uit om de ledenvergaderingen bij te wonen. In de ALV wordt bij monde van het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, en wordt besloten over het te voeren beleid. Door het bijwonen van de ALV kun je actief bijdragen aan het beleid.

Agenda en vergaderstukken
Het bestuur stelt uiterlijk 6 weken voor aanvang van een ALV een conceptagenda op. Deze wordt verspreidt onder alle leden en op de website geplaatst. Leden kunnen tot uiterlijk 3 weken voor een ALV schriftelijk en gemotiveerd agendapunten indienen. Deze werkwijze maakt het de deelnemers aan de ledenvergadering mogelijk om er tijdig kennis van te nemen en zich voor te bereiden op besluitvorming.

De vergaderstukken worden uiterlijk 2 weken voorafgaand aan een ALV toegezonden aan de leden die daarom verzoeken.

De eerstvolgende ledenvergadering
Meestal wordt de ledenvergadering in mei en november gepland. Alle leden ontvangen een uitnodiging voor de ALV, inclusief een aanmeldformulier. Aanmelden kan door middel van het aanmeldformulier en een eventuele volmacht.

de datum

Het bestuur organiseert de eerstvolgende ALV op zaterdag 19 mei 2018 Locatie: Eerste Helmersstraat 17, te Amsterdam De registratiebalie is geopend van 12.00 - 12.45 uur Tijdens de registratie zullen er koffie, thee en broodjes klaarstaan Aanvang vergadering: 13.00 uur Sluiting vergadering: rond 16.00 uur

Meer informatie
Indien je meer informatie wilt over de ALV dan kun je contact opnemen met officemanager Reina Balvers via telefoonnummer 020-6160160 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Statuten en Algemeen Reglement

De statuten van de Hiv Vereniging zijn in 2008 grondig herzien. Het betrof in hoofdzaak een modernisering, mede als gevolg van nieuwe wetgeving, maar ook het incorporeren van “best practices” in verenigingsland en formalisering van de huidige praktijk binnen de vereniging. Ook was aanpassing gewenst omdat de oude statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Bijzondere Reglementen geen consistent geheel vormden. Lees pdf hier (4.03 MB) de statuten (pdf).
Naast de statuten beschrijft het Algemeen Reglement onderwerpen zoals lidmaatschap; contributie; taken bestuursleden; vergoeding van kosten e.d. In de inhoudsopgave van pdf het reglement (139 KB) zie je de complete lijst van onderwerpen (pdf).

Klachtencommissie en vertrouwenspersonen

Waar mensen samenwerken kunnen verschillen van mening of conflicten ontstaan en kunnen personen zich ontevreden voelen. Meestal kan dat worden opgelost door dit bespreekbaar te maken. Toch zijn er situaties te bedenken waarin een gesprek niet leidt tot een oplossing.

klachtencommissie

Partijen staan tegenover elkaar en willen een formele weg bewandelen om tot een oplossing of een uitspraak te komen.

De Klachtencommissie behandelt klachten van cliënten over diensten van HVN. De leden van de klachtencommissie worden door het bestuur benoemd en zij hanteren het 'Klachtenreglement Hiv Vereniging Nederland'. In geval van klachten over diensten kan contact opgenomen worden met de directie of het bestuur van de Hiv Vereniging Nederland.

Deze informatie is nuttig