De vereniging

De vereniging heeft als basis haar leden. Daarnaast zou de vereniging zonder haar vrijwilligers weinig activiteiten voor mensen met hiv neer kunnen zetten. Zij zijn dan ook de kurk waarop de vereniging drijft. Voor de dagelijkse gang van zaken, belangenbehartiging, informatievoorziening en de ondersteuning van de vrijwilligers zijn het bestuur en het landelijk bureau verantwoordelijk.Tijdens de Algemene Leden Vergadering legt het bestuur verantwoording af.

Contactgegevens

Postadres: Postbus 15847 1001 NH Amsterdam
Bezoekadres: Eerste Helmersstraat 17 - A3, 1054 CX, Amsterdam
Tel: 020 - 616 01 60
ING: 276979
IBAN: NL31INGB0000276979
KvK: 40535421
RSIN: 007884874
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Servicepunt voor vragen over leven met hiv tel: 020 - 689 25 77 - ma, di, do van 14.00 - 22.00 uur e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mijn Hiv Vereniging

Leden van de Hiv Vereniging hebben toegang tot een ledenportaal via het internet. Als lid van de vereniging kun je hier inloggen met een bij de Hiv Vereniging bekend e-mailadres waarna je een wachtwoord kan aanmaken. Via dit ledenportaal kun je je eigen (adres)gegevens aanpassen. Ook kun je op je persoonlijke pagina aangeven of je ledencommunicatie digitaal wilt ontvangen. Lees hier meer.

Het bestuur

De Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemt een bestuurslid voor een periode van drie jaar, welke maximaal eenmaal met een zelfde periode door de ALV verlengd kan worden. Het Algemeen Bestuur vergadert maandelijks; deze vergaderingen zijn op verzoek bij te wonen. Het Dagelijks Bestuur is een afvaardiging van het Algemeen Bestuur.

Het landelijk bureau

Het landelijk bureau heeft een algemeen directeur en er zijn stafmedewerkers voor: (digitale) informatievoorziening, belangenbehartiging, medische zaken en zorg, vrijwilligersbeleid/ondersteuning, onderling contact en ondersteuning en voor specifieke projecten. De stafmedewerkers worden ondersteund door het secretariaat en vrijwilligers.

De Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging. De ALV komt per bestuursbesluit (minimaal) twee keer per jaar bijeen of zoveel vaker als de leden dit noodzakelijk achten (met inachtneming van hetgeen hierover in de pdf statuten (4.03 MB) is bepaald). Het Algemeen Bestuur nodigt haar leden van harte uit om de ledenvergaderingen bij te wonen. In de ALV wordt bij monde van het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, en wordt besloten over het te voeren beleid. Door het bijwonen van de ALV kun je actief bijdragen aan het beleid.

Agenda en vergaderstukken
Het bestuur stelt uiterlijk 6 weken voor aanvang van een ALV een conceptagenda op. Deze wordt verspreidt onder alle leden en op de website geplaatst. Leden kunnen tot uiterlijk 3 weken voor een ALV schriftelijk en gemotiveerd agendapunten indienen. Deze werkwijze maakt het de deelnemers aan de ledenvergadering mogelijk om er tijdig kennis van te nemen en zich voor te bereiden op besluitvorming.

De vergaderstukken worden uiterlijk 2 weken voorafgaand aan een ALV toegezonden aan de leden die daarom verzoeken.

De eerstvolgende ledenvergadering
Meestal wordt de ledenvergadering in mei en november gepland. Alle leden ontvangen een uitnodiging voor de ALV, inclusief een aanmeldformulier. Aanmelden kan door middel van het aanmeldformulier en een eventuele volmacht. 

Let op: bij de volgende ledenvergadering op zaterdag 22 mei 2021 worden, wegens de bestuurlijke ontwikkeling, de nieuwe concept statuten en het concept huishoudelijk reglement gepresenteerd, waar vervolgens over gestemd gaat worden. De documenten zijn hier in te zien:

Meer informatie
Indien je meer informatie wilt over de ALV dan kun je contact opnemen met officemanager Reina Balvers via telefoonnummer 020-6160160 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Statuten en Algemeen Reglement

De statuten van de Hiv Vereniging zijn in 2008 grondig herzien. Het betrof in hoofdzaak een modernisering, mede als gevolg van nieuwe wetgeving, maar ook het incorporeren van “best practices” in verenigingsland en formalisering van de huidige praktijk binnen de vereniging. Ook was aanpassing gewenst omdat de oude statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Bijzondere Reglementen geen consistent geheel vormden. Lees pdf hier (4.03 MB) de statuten (pdf).
Naast de statuten beschrijft het Algemeen Reglement onderwerpen zoals lidmaatschap; contributie; taken bestuursleden; vergoeding van kosten e.d. In de inhoudsopgave van pdf het reglement (139 KB) zie je de complete lijst van onderwerpen (pdf).

Let op: hierboven vind je nog de huidige statuten en het huishoudelijk reglement. Bij de volgende ledenvergadering op zaterdag 22 mei 2021 worden, wegens de bestuurlijke ontwikkeling, de nieuwe concept statuten en het concept huishoudelijk reglement gepresenteerd, waar vervolgens over gestemd gaat worden. De documenten zijn hier in te zien:

Klachtencommissie en Commissie van Beroep

Waar mensen samenwerken kunnen verschillen van mening of conflicten ontstaan en kunnen personen zich ontevreden voelen. Meestal kan dat worden opgelost door dit bespreekbaar te maken. Toch zijn er situaties te bedenken waarin een gesprek niet leidt tot een oplossing.

Hiervoor zijn de Klachtencommissie (voor externen) en de Commissie van Beroep (voor leden en vrijwilligers) in het leven geroepen. De drie gekozen commissieleden zitten zowel in de Klachtencommissie als in de Commissie van Beroep.

Deze informatie is nuttig