Disclaimer

Het hoofddoel van deze website is informatievoorziening. De redactie bestaat niet uit medici, maar uit medewerkers van de Hiv Vereniging.

Bij de samenstelling van de website wordt zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. De informatie die in deze website is opgenomen kan echter drukfouten of onvolkomenheden bevatten. Bovendien gaan de maatschappelijke ontwikkelingen en de medische wetenschap snel. Daardoor kan het voorkomen dat niet alle in deze website opgenomen informatie up-to-date is. Het bespreken van een bepaalde medische behandeling op deze website moet niet worden opgevat als een advies voor de behandeling. Wij raden aan ook andere bronnen te raadplegen en altijd overleg te hebben met de behandelend arts. De redactie is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de levering, werking, of het gebruik van de informatie op deze website. Tevens verklaart de redactie hierbij dat zij geenszins enig product en/of dienst genoemd op deze website ondersteunt, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten en/of diensten gedane beweringen, geclaimde werking of kwaliteit.

De auteursrechten op de teksten, artikelen en overige uitingen aanwezig op deze website berusten bij de Hiv Vereniging Nederland. Zonder voorafgaande toestemming van de Hiv Vereniging Nederland is het niet toegestaan (gedeelten van) uitingen aanwezig op deze website over te nemen, te kopiëren, te publiceren danwel anderszins te verveelvoudigen en/of openbaar te maken in verband met (de promotie van) producten en/of diensten of voor commerciële doeleinden. Overname, verveelvoudigen en/of openbaar maken van uitingen op deze website door derden, al dan niet in verband met enig commercieel doel, dient te geschieden met adequate bronvermelding en nadat de Hiv Vereniging Nederland schriftelijk toestemming is gevraagd en verkregen omtrent het voornemen (gedeelten van) uitingen aanwezig op deze website over te nemen voor publicatie. De overnemer van informatie op deze website is gehouden daarbij zorgvuldigheid te betrachten en goede nota te nemen van het feit dat (medische) informatie aanwezig op deze website verouderd of achterhaald kan zijn. Overname geschiedt te allen tijde voor risico van de overnemer en de Hiv Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie aanwezig op deze website.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of de Hiv Vereniging.

Deze informatie is nuttig