Aidsfonds zet mensen met hiv in Nederland in de kou

Aidsfonds zet mensen met hiv in Nederland in de kou

Statement Hiv Vereniging over de nieuwe strategie van Aidsfonds:

Aidsfonds is in Nederland de belangrijkste financier van activiteiten ter ondersteuning van mensen met hiv. Met hun nieuwe ‘Strategie 2018-2021’ gaan ze bezuinigen op activiteiten die ondersteuning bieden aan de meest kwetsbare mensen met hiv in Nederland. De Hiv Vereniging vindt dat Aidsfonds een verkeerde keuze maakt en geen rekening houdt met de belangen van deze kwetsbare groep.

In de afgelopen maanden zijn we in gesprek geweest met de Raad van Bestuur van Aidsfonds over de invulling van hun nieuwe strategie. Deze gesprekken gingen met name over de twee onderwerpen in deze zin uit hun strategisch plan:

“In gesprek met de Hiv Vereniging willen we bepalen op welke wijze individuele support voor en juridische hulpverlening aan mensen met hiv in Nederland het best georganiseerd kan worden.“

Tussen Aidsfonds en de Hiv Vereniging is altijd een heldere taakverdeling geweest. Wij zijn de ervaringsdeskundige partij die de belangen behartigt van mensen met hiv in Nederland. Aidsfonds heeft de taak om in Nederland als financier deze activiteiten financieel te ondersteunen en doet daarvoor aan fondsenwerving. Ten aanzien van deze taken is sprake van een zelfstandige ongedeelde verantwoordelijkheid. Kort gezegd betekent dit dat wij hen niet verantwoordelijk kunnen maken voor onze taak belangenbehartiging, en zij ons niet voor hun taak financiering.

De ‘individuele support’ of Individuele Financiële Bijdragen (IFB) van Aidsfonds is een financiële ondersteuning voor onvermijdbare kosten voor mensen met hiv in Nederland met een laag of geen inkomen. Dit was een van de fundamenten van de organisatie bij de oprichting van Stichting Aids Fonds bijna 30 jaar geleden. Aidsfonds wilde deze taak bij de Hiv Vereniging onderbrengen en het beschikbare budget bijna halveren.

De Hiv Vereniging is allereerst geen fonds dat individuele financiële ondersteuning biedt. Daarnaast past het ook niet in de genoemde taakverdeling of bij onze rol als belangenbehartiger die kritisch toezicht houdt op het beleid en de taakuitvoering van partijen als Aidsfonds. Daarin moeten wij hen aanspreken als zij die taak niet goed uitvoeren. Zoals nu, want wij vinden dat deze ondersteuning harder nodig is dan ooit en bovendien veel ruimhartiger moet worden toegepast. Daarom maken we ons grote zorgen over de gevolgen van deze bezuiniging.

De ‘juridische hulpverlening’ of eigenlijk Maatschappelijke en Juridische Belangenbehartiging (MJB) is een van de pijlers van de Hiv Vereniging. Hiermee hebben we in het verleden bereikt dat mensen met hiv niet meer gecriminaliseerd mogen worden en dat we levensverzekeringen en hypotheken kunnen afsluiten. Maar ook in het heden staan we nog een groot aantal mensen per jaar bij met informatie en ondersteuning in geval van discriminatie op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of in de zorg. Ook voeren we nog steeds een noodzakelijke lobby voor de rechten van mensen met hiv die in detentie, een verzorgingstehuis, een verblijfsprocedure, of dak-/ thuisloos of op een andere wijze in moeilijke omstandigheden in onze samenleving proberen te overleven. Het vormt de ruggengraat van onze informatievoorziening en deskundigheidsbevordering op tal van thema’s en is bovendien de motor achter onze samenwerking met vele partijen in het veld.

Aidsfonds liet ons weten dat ze besloten hebben om per 1 januari 2019 deze ondersteuning weg te bezuinigen. De Hiv Vereniging werd gevraagd dit vanaf die datum zelf te financieren. In de gesprekken die we voerden bleek Aidsfonds niet open te staan voor onze argumenten en werd duidelijk dat deze bezuiniging sowieso zou worden doorgezet.

Op 27 augustus werd ons door Aidsfonds medegedeeld dat ze zelfs al per 1 september de ondersteuning van Maatschappelijke en Juridische Belangenbehartiging staakt waardoor we met een acuut probleem zitten.

Het gevolg is dat we per direct niet meer alle vragen kunnen behandelen die bij ons Servicepunt binnen komen. Dit zal per contact moeten worden beoordeeld. Vragen van (zorg)professionals zullen we wel registreren, maar niet in behandeling kunnen nemen. Onze lobbyactiviteiten moeten we deels per direct stoppen en lopende afspraken zullen worden geannuleerd.

De Hiv Vereniging staat voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen met hiv in Nederland en zal de komende tijd op zoek gaan naar de middelen om buiten Aidsfonds om ervoor te zorgen dat we die missie kunnen blijven waarmaken.

Deze keiharde bezuiniging door Aidsfonds treft de meest kwetsbare mensen uit onze gemeenschap en dat vinden wij onacceptabel!

Namens het bestuur van de Hiv Vereniging,

 

Bertus Tempert                                   Pieter Brokx
Voorzitter                                             Directeur

 

Lees hier over de vervolggesprekken die gevoerd zijn

 

Deze informatie is nuttig