Hiv Vereniging en Aidsfonds blijven in gesprek over ondersteuning van mensen met hiv in Nederland

Gepubliceerd: 16 oktober 2018

De Hiv Verenging en Aidsfonds – Soa Aids Nederland zijn na bekendmaking van het stopzetten van de juridische- en maatschappelijke ondersteuning per 01 september 2018 en het verminderen van de middelen voor de individuele hulpverlening aan mensen met hiv in Nederland met elkaar in gesprek gegaan.

Naast de bovengenoemde onderwerpen is ook gesproken over de communicatie tussen Hiv Vereniging en Aidsfonds – Soa Aids Nederland en over de inbreng van de communities in het beleid en werk van het Aidsfonds – Soa Aids Nederland en het gebrek dat we daarin ervaren. Tenslotte is ook gesproken over de noodzaak om de algemene financiële ondersteuning vanuit Aidsfonds aan de Hiv Vereniging aan te passen aan de gestegen kosten. Het bedrag dat de Hiv Verenging ontvangt van het Aidsfonds was al ruim 10 jaar niet meer aangepast aan prijsstijgingen.

Na een goed gesprek hebben we de onderstaande gezamelijke verklaring opgesteld:

De Hiv Vereniging en Aidsfonds hebben een lange relatie waarbinnen soms scherpe discussies worden gevoerd. Zo ook onlangs over de individuele hulpverlening aan mensen met hiv in Nederland en over de voortzetting van de juridische- en maatschappelijke ondersteuning. Na een uitgebreid gesprek is de lucht geklaard. Aidsfonds blijft de Hiv Vereniging en andere organisaties (mede)-financieren voor peer contact, informatievoorziening en belangenbehartiging voor mensen met hiv in Nederland.

Aanpak Individuele hulp
Aidsfonds gaat individuele financiële hulp voor mensen met hiv anders organiseren. De belangrijkste reden daarvan is dat de behoefte van mensen met hiv nu anders is dan 20 of 30 jaar geleden. Aidsfonds kiest voor het vergoeden van een viertal categorieën: reiskosten, flessenvoeding, sporten voor jongeren onder 25 jaar en leges / leefkosten ongedocumenteerden. Het vergoeden van kosten in de categorieën witgoed, verhuizingen en sportabonnementen voor niet jongeren komt door deze keuze te vervallen. Over de uitvoering van individuele hulp is Aidsfonds in gesprek met een organisatie met ruime ervaring in het ondersteunen van mensen met hiv die naast financiële hulp ook andere vormen van support biedt. Mocht het huidige budget dat hiervoor is vrijgemaakt toch niet voldoen, dan wordt dit heroverwogen.

Maatschappelijk-juridische ondersteuning
Aidsfonds stelt de Hiv Vereniging in staat om de juridische ondersteuning voort te zetten tot 01 januari 2019 en zal de Hiv Vereniging ondersteunen in het vinden van andere financieringsbronnen. De Hiv Vereniging en Aidsfonds gaan verder in gesprek over verbetering van de communicatie en inbreng vanuit de communities op basis van het MIPA beginsel (Meaningful Involvement of People with HIV/aids.)

De Hiv Verenging is tevreden dat er meer duidelijkheid is vanuit Aidsfonds over wat de vermindering van de beschikbare middelen voor individuele hulpverlening inhoudt. We begrijpen de noodzaak van het stellen van prioriteiten bij de toekenning van verzoeken om individuele hulpverlening. We zijn niet blij met de vermindering van het beschikbare budget. We zullen de uitvoering van dit belangrijke werk kritisch blijven volgen. En we zullen Aidsfonds er zo nodig aan herinneren dat we hebben afgesproken dat dit budget zal worden heroverwogen als het budget niet toereikend is om de hulpvragen die binnen de prioriteiten vallen te dekken.

De Hiv Vereniging gaat door met juridische- en maatschappelijke ondersteuning. We kunnen dit doen dankzij de toezegging van Aidsfonds om de financiering voort te zetten tot 01 januari 2019 en zijn in gesprek met het RIVM om deze financiering na 01 januari 2019 over te nemen. Wij zijn het niet eens met Aidsfonds dat hier geen behoefte meer aan zou zijn.

Aidsfonds heeft toezegd om de jaarlijkse subsidie aan de Hiv Vereniging aan te passen.

We zijn ook erg blij dat we binnenkort verder gaan spreken hoe we zorgen voor voldoende inbreng vanuit de hiv-communities op het beleid en werk van Aidsfonds – Soa Aids Nederland. Lees voor meer informatie hierover het blog op poz.com (Engelstalig).

Hoewel we op veel fronten partners zijn en intensief samenwerken moeten er soms ook zaken uitgeknokt worden waarover we van mening verschillen. Goede partners kunnen dat en doen dat dan ook en we zijn tevreden met de behaalde resultaten.

Bestuur Hiv Vereniging

Deze informatie is nuttig