Gaan we door als groep Posidivas of stoppen we ermee? (English below)

Gepubliceerd: 07 november 2022

Graag leggen we jullie het volgende voor: Gaan we door als groep Posidivas of stoppen we ermee? (English below)

De directe aanleiding is dat er op de door ons georganiseerde dag in Sittard, afgelopen 9 oktober, ondanks een mooi, gevarieerd programma er bijna geen aanmeldingen binnenkwamen. De kerngroep van Posidivas heeft hier samen met mensen uit de regio Limburg veel tijd en energie in gestopt. Ook (reis)kosten en kinderopvang konden geen belemmering zijn, want die werden vergoed of geregeld. We hadden verwacht en gehoopt dat er juist na corona behoefte was om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en serieuzere zaken te bespreken. Zo zouden een verpleegkundig consulent hiv en een masseur aanwezig zijn en zouden we gezellig en lekker samen eten. We vinden het dan ook erg teleurstellend dat er nauwelijks animo bleek te zijn.

We weten, er is op dit moment geen coördinator van Posidivas die de kar trekt en op dit moment bestaat de kerngroep uit maar twee mensen. Vanwege de dag in Sittard zijn tijdelijk twee vrouwen toegevoegd. We hebben ons behoorlijk ingespannen, maar dit kleine aantal voor een kerngroep is echt te weinig; willen we doorgaan dan hebben we meer vrouwen nodig.

In het verleden lukte het ons wel goede, succesvolle en leuke activiteiten te organiseren. Wat is er veranderd dat dit nu niet (meer) lukt? Als blijkt dat er geen of weinig behoefte is dan heffen we onszelf op. We willen dit bij jullie checken en daarom leggen we jullie de volgende vragen voor:

- Heb je behoefte om elkaar als Posidivas te ontmoeten? Ja/nee/weet niet
- Aan wat voor soort activiteiten denk je dan?
- Welke onderwerpen zijn voor jou belangrijk om aandacht aan te besteden?
- Zijn er voor jou belemmeringen om deel te nemen aan een activiteit? Zo ja, welke en wat zou daaraan gedaan kunnen worden?
- Wil jij actief worden voor Posidivas? Zo ja, op welke manier? Bijvoorbeeld als lid van de kerngroep?
- Zou je coördinator van Posidivas willen worden? Het kost je zo’n vier uur per week. Het landelijk kantoor kan hierbij ondersteunen. (vacature is vervuld)
- Wil je nog iets kwijt?

Je helpt ons heel erg wanneer je bovenstaande vragen beantwoordt. Je hebt hiervoor tot 20 november de tijd. Deze kan je sturen aan Bertus via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Wilma via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanzelfsprekend koppelen we de uitkomsten terug.

Alvast veel dank voor je reactie.

Hartelijke groet, de kerngroep van Posidivas

Dear ladies, 

We would like to present the following to you: Do we continue as a group Posidivas or do we stop?

The immediate reason is that on the day we organized in Sittard, last October 9, almost no registrations were received, despite a beautiful, varied program. The core group of Posidivas, together with people from the Limburg region, have put a lot of time and energy into this. Also (travel) costs and childcare could not be an obstacle, because they were reimbursed or arranged. We expected and hoped that after corona there was a need to meet, relax and discuss more serious matters. For example, an HIV specialist nurse and a masseur would be present and we would have a nice and tasty meal together. We therefore find it very disappointing that there appeared to be little enthusiasm.

We know that there is currently no Posidivas coordinator lin charge and at the moment the core group consists of only two people. Because of the day in Sittard, two women have been temporarily added. We put in quite a bit of effort, but this small number for a core group is really too little; if we want to continue, we need more women.

In the past we did manage to organize good, successful and fun activities. What has changed that makes this no longer possible? If it turns out that there is little or no need, we disband. We want to check this with you and that's why we ask you the following questions:

- Would you like to meet as Posidivas? Yes/no/don't know
- What kind of activities are you thinking of?
- Which topics are important to you to pay attention to?
- Are there any obstacles for you to participate in an activity? If so, which ones and what could be done about them?
- Do you want to become active for Posidivas? If so, in what way? For example, as a member of the core group?
- Would you like to become a coordinator of Posidivas? It will cost you about four hours a week. The national office can support this. (vacancy no longer valid)
- Anything else you want to add?

You will help us a lot if you answer the above questions. You have until November 20 to do this. You can send this to Bertus via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. or Wilma via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We will of course provide feedback on the results.

Many thanks in advance for your response.

Sincerely, the core group of Posidivas

 

Deze informatie is nuttig