Ook mensen met hiv moeten zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Gepubliceerd: 09 november 2022

Het wordt daarom tijd dat verzekeraars hun acceptatiebeleid niet langer baseren op verouderde aannames over de gezondheid van mensen met hiv. De Hiv Vereniging is in contact getreden met het Verbond van Verzekeraars om hierop aan te dringen. Op donderdag 3 november vond voor de eerste keer een fysiek overleg hierover plaats.

Mensen met hiv kunnen momenteel nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. De Hiv Vereniging dringt er bij verzekeraars op aan dat zij proactief op zoek gaan naar actuele cijfers en gegevens om hun acceptatiebeleid aan te passen. De koppeling van data van stichting hiv monitoring (shm) en CBS biedt deze mogelijkheid.

Logisch vervolg

In 2012 is door verzekeraars en medisch adviseurs voor het laatst gesproken over verzekerbaarheid van mensen met hiv bij een AOV. Deze verkenning was een logisch vervolg op de stappen van de sector in 2005 en 2009 om bij hiv levensverzekeringen mogelijk te maken. Verzekeraars stelden destijds dat er over het risico op arbeidsongeschiktheid bij hiv te weinig data beschikbaar waren om mensen met hiv een AOV te kunnen aanbieden.

Tien jaar later, anno 2022, handhaven zij dit standpunt. Dit ondanks medische ontwikkelingen, verbeterde hiv-zorg en een levensverwachting die vergelijkbaar is aan die van mensen zonder hiv. Ronald Brands, Belangenbehartiger Maatschappelijke en Juridische Zaken bij de Hiv Vereniging: “Mensen met hiv moeten de mogelijkheid hebben om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld als zij werken als zelfstandige. Afgewezen worden op grond van oude data of verouderde denkbeelden maakt dat zij niet volwaardig kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en onterecht geremd worden in hun maatschappelijk functioneren.”

Verkennend overleg

Bij het verkennend overleg tussen de Hiv Vereniging en het Verbond van Verzekeraars schoven ook de shm aan, het Amsterdam Health Technology Institute (AHTI) en het Landelijk Dataregister Arbeidsongeschiktheid (LDAO).

Het verbond heeft tijdens het overleg toegelicht welke werkwijze verzekeraars hanteren: waarom, hoe en welke risicofactoren relevant zijn bij het accepteren van een AOV en welke data zij nodig achten. Shm en AHTI hebben inzichtelijk gemaakt welke data zij beschikbaar hebben en zijn ingegaan op ontwikkelingen in diagnostiek en patiëntenzorg.

Beter afstemmen noodzakelijk

Brands: “In Nederland wordt zo’n 95 procent van de mensen met hiv succesvol behandeld, het virus is bij hen zodanig onderdrukt dat het ondetecteerbaar is. En 98 procent van de mensen die hiv-zorg krijgen, zitten in de database van shm. Dat maakt de dataverzameling optimaal.”

Shm en AHTI maken gebruik van zogeheten CBS-microdata. Hierin worden demografische en sociaal economische gegevens en zorgdata samengebracht. LDAO draagt de mogelijkheid aan om data over arbeidsongeschiktheid en hiv te koppelen. Dat biedt wetenschappelijk inzicht in de factoren die van invloed zijn op arbeidsongeschiktheid. Verzekeraars moeten deze nieuwe inzichten gaan gebruiken om aanvragen voor een AOV door mensen met hiv te beoordelen, stelt Brands.

Nieuwe ambitie

Alle partijen geven tijdens het overleg aan dat zij de ambitie delen om relevante data te verzamelen en koppelen om zo te komen tot een beter beeld van de verzekeringsrisico’s van mensen met hiv bij arbeidsongeschiktheid. Of dat ook leidt tot betere toegang is de cruciale vervolgvraag, hoewel die kans wel als reëel wordt ingeschat door het verbond, aldus de aanwezige vertegenwoordigers.

Uitgelezen kans

In december of januari worden de voorgestelde mogelijkheden verder onderzocht tijdens een vervolgoverleg. Brands: “Dit is het moment om met alle partijen door te pakken en actuele kennis met elkaar te delen. De mogelijkheid om data te koppelen is een uitgelezen kans voor een doorbraak in dit dossier. Ik zie dit overleg als een eerste stap richting een ruimer acceptatiebeleid voor mensen met hiv die een AOV willen afsluiten.”

Officiële klacht

De Hiv Vereniging ondersteunt een offciële klacht bij het College voor de Rechten van de Mens van iemand wiens aanvraag voor een AOV enige tijd geleden is afgewezen vanwege hiv. Het oordeel wordt in december verwacht.

(foto: Andrea Piacquadio)

 

Deze informatie is nuttig