Bewijslast in asiel- en migratieprocedure wordt eenvoudiger

Gepubliceerd: 01 juni 2022

Staatssecretaris Eric van der Burg wijzigt beleid rondom aanvraag verblijf op medische gronden. Na gesprekken tussen de Hiv Vereniging en IND en de petitie ‘Bewijslast onmogelijk’ wordt ingezien dat er een onmogelijke bewijslast bij de aanvrager voor verblijf in Nederland wordt gelegd. Maar wat betekent deze nieuwe koers voor mensen met hiv?

Waar ging het ook alweer over?

Iemand die verblijf in Nederland op medische gronden aanvraagt moet zelf aantonen dat er geen enkele kans is op toegang tot de medische behandeling in het eigen land. Mensen met hiv moeten zelf dit bewijs verzamelen, terwijl dit vaak niet mogelijk is. De Hiv Vereniging is samen met verschillende partijen uit het veld de petitie ‘Bewijslast onmogelijk’ gestart om zo aandacht te vragen voor dit probleem. Tegelijkertijd is het medisch beleidskader geëvalueerd, waarbij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en Bureau Medische Advisering (BMA) gesprekken hebben gevoerd met onder andere de Hiv Vereniging. En er is nu goed nieuws: staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (J&V) Eric van der Burg heeft besloten aan de hand van de evaluatie om het beleid aan te passen. De volgende twee punten gaan veranderen:

Nieuw toetsingskader voor bewijs 

De aanvrager moet nog steeds zelf het bewijs verzamelen, maar hier komt een nieuw toetsingskader voor. Met dit nieuwe toetsingskader is er meer duidelijkheid over bij welke instantie(s) in het land van herkomst informatie opgevraagd moet worden om de feitelijke (on)toegankelijkheid van zorg te bewijzen. Hierdoor kan de aanvrager in het land van herkomst gerichter om informatie vragen, bijvoorbeeld over de kosten van hiv-behandeling en hiv-zorg, en eenvoudiger een volledig dossier aanleveren aan de IND. Het nieuwe toetsingskader wordt binnenkort bekend gemaakt.

Geen toegankelijkheidsonderzoek meer

Zodra de aanvrager de bewijslast had verzamelt en de IND dit had aangenomen, ging de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) hetzelfde nog eens onderzoeken, een toegankelijkheidsonderzoek. Deze wordt nu direct afgeschaft. Deze onderzoeken duren vaak een paar jaar en hierdoor blijft de aanvrager onaanvaardbaar lang in onzekerheid over hun verblijfstatus. Ook kan het uitblijven van goede behandeling hierdoor leiden tot medische noodsituaties. De staatssecretaris vindt dit een onwenselijke situatie.

Wat betekent dit nu voor mensen met hiv

Hopelijk wordt het aanvragen van verblijf op medische gronden nu makkelijker voor mensen met hiv. Het nieuwe toetsingskader moet helpen om het verzamelen van bewijs makkelijker te maken en het afschaffen van het toegankelijkheidsonderzoek zorgt voor een snellere procedure.

Hoe nu verder?

Het nieuwe toetsingskader wordt binnenkort bekend gemaakt. Deze moet leiden tot een evenredige bewijslastdrempel voor mensen met hiv die niet terug kunnen naar hun land van herkomst voor behandeling. De Hiv Vereniging gaat dit nieuwe beleid in afstemming met de advocatuur kritisch volgen bij lopende en nieuwe zaken.

Meer informatie

Deze informatie is nuttig