Petitie vraagt om naleven Nederlands beleid na uitspraak Paposhvili

Gepubliceerd: 23 december 2020

Mensen met hiv, die op medische gronden verblijf vragen in Nederland, krijgen te maken met een onmogelijke bewijslast van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zij kunnen worden teruggezonden naar een land waar noodzakelijke zorg (levensreddende hiv-remmers en zorg) niet toegankelijk is. Dit resulteert in een levensbedreigende situatie. Na de uitspraak Paposhvili is dit sinds 2017 in strijd met het beleid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Blog aanleiding voor petitie

In de blog “Paposhvili? Nooit van gehoord ” van 14 oktober 2020 heeft de Hiv Vereniging kritische vragen gesteld over waarom de IND eind 2020 nog steeds niet op de hoogte is van de intenties van het baanbrekende Paposhvili arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM ) uit 2016. Het arrest stelt dat EU-landen er zeker van moeten zijn dat een medische behandeling, inclusief een monitoring systeem, beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar is op de plek in het land waarheen ze iemand willen terugsturen. Zo niet, dan moet verblijf op medische gronden verleend worden.

Petitie vraagt serieuze aandacht

Update
Het aanbieden van de petitie is verplaatst van 19 januari naar dinsdag 26 januari en het algemeen overleg vindt nu plaatst op woensdag 27 januari. Dit omdat het Kabinet is gevallen en premier Rutte op 19 januari een verklaring in de Tweede Kamer moet afleggen i.v.m. de toeslagenaffaire.

Op dinsdag 26 januari 2021 wordt door de Hiv Vereniging, samen met Aidsfonds, de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren en de beroepsafdeling Verpleegkundig Consulenten Hiv een petitie aangeboden aan de Vaste commissie Justitie en Veiligheid. Een pdf verzoek hiertoe (126 KB) is op 16 december 2020 gehonoreerd. Zij vragen aandacht voor de onmogelijke bewijslast die de IND oplegt. Mensen moeten namelijk zelf bewijzen dat medische zorg voor hen niet beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar is in hun land van herkomst waar zij naar terug keren. Een vaak onmogelijke opdracht vanuit hun situatie in Nederland. Ook omdat Internationaal gerespecteerde bronnen zoals “country reports en cascades of care” van UNAIDS, WHO en The Global Fund niet geaccepteerd worden. Uitzetting op basis van, naar de mening van de IND, onvolledige bewijs, kan echter een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zijn.

Nederlands beleid na Paposhvili

Op 11 april 2017 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin hij meldt welke uitgangspunten moeten worden gehanteerd om te voldoen aan het Paposhvili arrest van het EHRM. Daarin staat dat onder uitzonderlijke omstandigheden iemand op medische gronden verblijf moet worden gegund. En moet de toegang tot de medische behandeling serieus betrokken worden bij de beoordeling van een aanvraag om in Nederland te mogen blijven. Daarvan vindt de Hiv Vereniging, samen met de anderen die deze petitie indienen, dat de bewijslast daarvoor te ingewikkeld en onmogelijk is voor de aanvrager en dat de IND haar werkwijze moet aanpassen en handelen in de geest van Paposhvili.

Vragen voor Staatssecretaris

Leden van de Vaste commissie kunnen naar aanleiding van de petitie vragen stellen aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het huidige beleid in Nederland. Dit gebeurt tijdens een Algemeen overleg van de commissie over Vreemdelingen- en asielbeleid op woensdag 27 Januari 2021. De verschillende leden van deze commissie worden voorafgaand aan dit overleg door de indieners van de petitie geïnformeerd over de gevolgen van werkwijze van de IND en voorzien van voorbeeldsituaties waar mensen, die verblijf aanvragen, in terecht komen.

Deze informatie is nuttig