Digitale inzage medisch dossier: grip op eigen gezondheid

Gepubliceerd: 16 juni 2020

Per 1 juli kan je je medisch dossier online, gratis en op elk gewenst moment, inzien en een digitaal afschrift krijgen. Een belangrijk recht wat “samen beslissen” en goed geïnformeerd keuzes maken over je behandeling realistischer maakt. Wat komt er bij kijken en wat zit er eigenlijk in je dossier? We zetten alles even voor je op een rij.

Opbouw medisch dossier

In het dossier staan je persoonsgegevens en informatie over medische behandelingen. Maar ook onderzoeksuitslagen, verwijsbrieven en gegevens voor de continuïteit van de zorgverlening richting de toekomst. Daarnaast een overzicht van je medicatie en zelfzorgmiddelen, welke zonder recept verkrijgbaar zijn. Ook tref je eventuele schriftelijke wilsverklaringen aan. De arts bekijkt per situatie welke gegevens hij opneemt in het dossier.

Belangrijke weetjes

Recht op inzage medisch dossier
Dit recht is wettelijk vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Deze wet regelt de rechten en plichten van patiënten/cliënten die een geneeskundige behandeling krijgen. De wet zegt: “De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden”. Je krijgt geen inzage in de werkaantekeningen van je zorgverlener. De zorgverlener mag alleen jouw verzoek tot inzage weigeren als hierdoor de privacy van iemand anders wordt geschaad.

Bescherming privacy gegevens
Het is van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met de toegang tot en uitwisseling van medische persoonsgegevens, zeker als deze digitaal gaan. Dit is verankerd in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg en de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit is een Europese regelgeving en vervangt sins 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens.

Digitaal en kosteloos inzien
Het recht op digitaal en kosteloos inzien van je medisch dossier gaat in per 1 juli 2020. Ook kun je een digitaal afschrift krijgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Alleen wanneer je verzoek ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld bij herhaaldelijke verzoeken en extra kopieën) mag de zorgaanbieder een redelijke vergoeding vragen of het verzoek weigeren.

Manier van aanvraag inzage
Kijk op de website van de zorgaanbieder hoe je dit het beste kunt doen. De aanvraag kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden vanuit privacy overwegingen.

Dossier bij elke zorgaanbieder
Denk hierbij bijvoorbeeld aan je huisarts, hiv-behandelaar, fysiotherapeut, GGZ arts, tandarts of apotheek. Zij houden ieder een dossier bij en zijn beheerder van dat dossier. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kan er een hoofdbehandelaar zijn die een overzicht bijhoudt.

Recht om dossier te laten wijzigen of vernietigen
Als de inhoud van je dossier niet klopt dan mag je (delen van) dit dossier laten verwijderen. Of je dossier laten vernietigen voordat de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar is verlopen. Een zorgverlener mag dit alleen weigeren als de informatie nodig is voor je verdere behandeling of belangrijk is voor anderen. De arts zal daarom meestal eerst in een persoonlijk gesprek de achtergrond en beweegredenen van je verzoek willen nagaan en kijken of er geen verborgen hulpvraag in schuilt.

Na overlijden geen inzage in je dossier
Nabestaanden of anderen hebben zonder jouw toestemming geen recht op inzage in jouw dossier. Het medisch beroepsgeheim blijft namelijk bestaan na je overlijden en jouw arts moet een verzoek tot inzage weigeren.

Samen beslissen beter onderbouwd

De gegevens in jouw dossier geven je een goed inzicht in belangrijke aspecten die te maken hebben met je eigen gezondheid. Hierdoor krijg je ook een beter beeld hoe je zelf de regie hierover kunt houden. Dit sluit mooi aan bij de verandering per 1 Januari j.l. waarbij de informatieplicht door je zorgverlener is vervangen door samen beslissen. Daardoor zijn bijvoorbeeld je hiv-behandelaar of hiv- verpleegkundige verplicht om je gedurende jouw behandeltraject alle relevante informatie en keuzemogelijkheden voor te leggen en met je te bespreken. Zo kun je goed geïnformeerd keuzes maken welke voor jou bij jouw behandeling van belang zijn.

Meer weten over inhoud dossier

Vraag aan je zorgaanbieder wat deze over jou heeft genoteerd. Je hoeft het verzoek niet toe te lichten. Toch is het raadzaam om je zorgverlener te laten weten waarom je inzage wilt. Deze kan je dan aanbieden uitleg te geven zodat je beter begrijpt wat er precies staat en wat dit betekent voor jouw gezondheid.

Wie heeft inzage in jouw medisch dossier?

Alle zorgverleners die betrokken zijn bij jouw behandeling hebben recht op inzage in jouw medisch dossier. Toch kan het voorkomen dat je bij een onbekende zorgverlener komt, bijvoorbeeld in een spoedsituatie na een ongeval, of bij een huisartsenpost of onbekende apotheek. Het kan dan van belang zijn dat zij je meest actuele medische gegevens kunnen bekijken. Je moet eerst toestemming geven dat deze gegevens kunnen worden uitgewisseld. Dit kun je aangeven via www.volgjezorg.nl.

Klacht indienen

Indien je zorgverlener niet wil meewerken of je bent ontevreden over de gang van zaken dan kun je altijd, als een goed gesprek niets heeft opgeleverd, een klacht indienen.
Lees hier meer

 

 

Deze informatie is nuttig